สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0
การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)
0

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT) ในกรณียื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)
0

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT) 1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด ...

0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย
0

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent ...

0
การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบพร้อมชําระค่าธรรมเนียมคําขอใหมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

0
วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. สัญญาโอนสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้โอนสิทธิได้ให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน ...

0
การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน ...

0
การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. ...

0
การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น3 กรมทรัพย์สืนทางปัญญา ...

0
การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ/อนุสิทธิบัตร 4 ปีแรกคุ้มครองให้ฟรีเริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ...

0
การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ
0

การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนสิทธิบัตรคำขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

0
การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. โดยพิจารณาจากคำขอที่ประกาศโฆษณาครบ 90 วันและไม่มีการคัดค้าน 2. ...

0
การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0