แบบผังภูมิของวงจรรวม
0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม
0

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม 1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด 2. การมอบอํานาจ 2.1 ...

0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม
0

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม 1. ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของแบบผังภูมิของวงจรรวมและการจัดเตรียมคำขอประกอบด้วย - กรอกข้อความในแบบพิมพ์แบบบผ.1, ...

0
คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม
0

คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม คําจํากัดความ วงจรรวม หมายความว่า ...

0
แบบผังภูมิของวงจรรวม
0

  แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้น ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบหรือวิธีใด ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0