กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)

กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)
การออกแบบแบรนด์ เป็นขั้นตอนในการสร้างความชัดเจนให้กับแนวคิดของแบรนด์ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบ โฆษณา และผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริโภค
ขั้นตอนการออกแบบแบรนด์ ให้มีเอกลักษณ์(Identity Design Processes)
1.การตรวจสอบปัญหาแบรนด์ Brand Audit

 • ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์สภาพแบรนด์ ณ ปัจจุบัน(Brand Audit) ทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆของแบรนด์
 • Interview: สัมภาษณ์ความคิด ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง ผู้จัดการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกค้าเพื่อศึกษามุมมองต่างๆที่ได้สัมผัสกับแบรนด์ และปัญหาต่างๆ รวมทั้ง ความเชื่อ และความชอบ
 • Evaluate marketing strengths and weakness: สำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านการตลาดของสินค้าและแบรนด์
 • Existing identity usage: ตรวจสอบเอกลักษณ์ปัจจุบันขององค์กรในส่วนของโลโก้ ฟอนต์ และชุดสี จากนามบัตร หัวจดหมายและเอกสารของแต่ละฝ่าย รวมถึงสิ่งพิมพ์ โฆษณา และเว็บไซต์ และชื่อ หรือลักษณะ

ทางกายภาพอื่นๆที่ปรากฎในสินค้าอื่นๆขององค์กร

 1. การวิจัยสำรวจเบื้องต้น Initial Research
 • Study your customers: ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มองในมุมของลูกค้า และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 • Consumer research: สำรวจความพอใจของลูกค้า จุดเด่นในมุมมองลูกค้า สอบถามลูกค้าถึงสิ่งที่ดึงดูด

ความสนใจเขาในตอนแรก และอะไรที่ทำให้กลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งหรือสาเหตุที่ทำให้ไม่กลับมาซื้ออีก ค้นหา สิ่งที่
ลูกค้าชอบ และไม่ชอบ

 • Evaluate competitors: เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของคู่แข่งจากสื่อต่างๆ เรียนรู้ข้อผิดพลาดของคู่แข่ง
 • Market research review: สำรวจดูผลงานวิจัยด้านการตลาดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูทิศทางของตลาด
 1. การวางตำแหน่ง Positioning
 • จัดทำทั้ง Product positioning และ Brand positioning
 1. การตั้งชื่อ Naming the Brand

ในกระบวนการออกแบบแบรนด์ ทั้งหมด การตั้ง ชื่อแบรนด์นั้น เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ชื่อ
แบรนด์ต้องมีความแตกต่าง และสามารถจดจำได้ง่าย นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะสื่อสารแนวความคิดของแบรนด์ไปสู่ผู้คน
ได้
ประเภทของชื่อแบ่งออกได้เป็น

 1. Coined names คือชื่อที่ไม่มีความหมาย
 2. Associative descriptive names คือชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการดำเนินการขององค์กร
 3. Generic descriptive names คือชื่อสามัญ ชื่อหมวดหรือกลุ่มสินค้า

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

We will be happy to hear your thoughts

   ทิ้งคำตอบไว้

   Enable registration in settings - general
   Compare items
   • รวม (0)
   เปรียบเทียบ
   0