การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

 

การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

องค์กรธุรกิจในปัจจุบันควรตระหนักว่า การสร้าง ออกแบบตราให้มีเอกลักษณ์(Brand Identity Design) เป็นเรื่อง
สำคัญ เนื่องจากเป็นตราเครื่องมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หากออกแบบได้ดีและนำไปใช้อย่างสมํ่าเสมอ จะทำให้
องค์กรมีเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีของลูกค้า และจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสา
เร็จได้มาก  ในปัจจุบันเทคโนโลยีและคุณภาพสินค้านั้น มักจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน คุณประโยชน์ในการใช้
งาน(ด้านฟังก์ชั่น) จึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ สินค้าหรือบริการอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ความชัดเจนในการสื่อสาร
แบรนด์ของสินค้าหรือ ธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจมาก การออกแบบเอกลักษณ์ จึงต้องมีลักษณะที่
โดดเด่น จดจำได้ง่าย และ สามารถสื่อให้เห็นถึงตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

We will be happy to hear your thoughts

   ทิ้งคำตอบไว้

   Enable registration in settings - general
   Compare items
   • รวม (0)
   เปรียบเทียบ
   0