พิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด คืออะไร

 

พิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด คืออะไร

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ พิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย

(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ซึ่งได้รับการรับรอง
ณ กรุงมาดริด ในปี พ.ศ. 2532 มีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดย
ความตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือ ความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Madrid
Agreement Concerning the International Registration of Marks) โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสาร
มาดริดจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงมาดริด ระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (ระบบมาดริด) เป็นระบบซึ่งอานวยความสะดวกในการกระจายคา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคาขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจานวน 91 ประเทศทั่วโลก ได้ด้วยคาขอจดทะเบียนเพียง 1 ฉบับ จ่ายค่า
ธรรมเนียมและค่าดาเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึ่งระบบมาดริดนี้จะช่วยกระจายคาขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอ
จดทะเบียนเลือกโดยไม่จาเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ ระบบมาดริด เป็นเพียงทางเลือกนอกเหนือจากระบบการจด
ทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคาขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริด หรือจะยื่นคาขอจด
ทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนภายในประเทศของประเทศนั้นๆ ได้เช่นเดิม เพียงแต่หากผู้ขอจดทะเบียนเลือกที่จะจดทะเบียน
ภายในประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนก็ต้องดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนตามที่กฎหมายภายใน ประเทศนั้นๆ บัญญัติไว้
 

We will be happy to hear your thoughts

   ทิ้งคำตอบไว้

   Enable registration in settings - general
   Compare items
   • รวม (0)
   เปรียบเทียบ
   0