เครื่องหมายการค้าระบบมาดริดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

 

เครื่องหมายการค้าระบบมาดริดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ พิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของ
เครื่องหมาย (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of
Marks) ซึ่งได้รับการรับรอง ณ กรุงมาดริด ในปี พ.ศ. 2532 มีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือ ความตกลงมาดริด
เรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks) โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงมาดริด ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (ระบบมาดริด) เป็นระบบซึ่งอานวยความสะดวกในการกระ
จายคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจานวน 91 ประเทศทั่วโลก ได้ด้วยคาขอจด
ทะเบียนเพียง 1 ฉบับ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึ่งระบบมาดริดนี้จะช่วย
กระจายคาขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกโดยไม่จาเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้
ระบบมาดริด เป็นเพียงทางเลือกนอกเหนือจากระบบการจดทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนยังคงสามารถ
เลือกได้ว่าจะยื่นคาขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริด หรือจะยื่นคาขอจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนภายใน
ประเทศของประเทศนั้นๆ ได้เช่นเดิม เพียงแต่หากผู้ขอจดทะเบียนเลือกที่จะจดทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจด
ทะเบียนก็ต้องดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนตามที่กฎหมายภายใน ประเทศนั้นๆ บัญญัติไว้
 

We will be happy to hear your thoughts

   ทิ้งคำตอบไว้

   Enable registration in settings - general
   Compare items
   • รวม (0)
   เปรียบเทียบ
   0