ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความตกลง TPP กำ หนดให้มีการคุ้มครอง การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้รวมถึงการออกแบบ เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (partial design) ด้วย ในขณะที่ความตกลงทริปส์กำ หนดให้ประเทศสมาชิกให้ ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่มิได้ระบุถึง การให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
The TPP Agreement provides for the protection of not only new industrial designs but also designs constitute a part of an article (partial designs) while the scope of industrial designs protection under the TRIPS Agreement does not extend to partial designs

   Enable registration in settings - general
   Compare items
   • รวม (0)
   เปรียบเทียบ
   0