มอบอำนาจ
0
การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า
0

  การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า บริษัทเอกชนที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ...

0
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า
0

  การเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า เมื่อมีการมอบ อำนาจโดยนิติบุคคลแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนของนิติบุคคล ...

0
การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า
0

  การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า การมอบอำนาจในนามของนิติบุคคล จะต้องดูหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วยว่า ...

0
การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล
0

  การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล การมอบอำนาจโดยนิติบุคคลนั้น ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ...

0
มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ
0

  มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ การมอบอำนาจ คือการให้ตัวแทนมีอำนาจทำการแทนตัวการนั่นเอง ...

0
การระบุระยะเวลามอบอำนาจเครื่องหมายการค้าในหนังสือมอบอำนาจ
0

  การระบุระยะเวลามอบอำนาจเครื่องหมายการค้าในหนังสือมอบอำนาจ ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ผู้เขียนพบว่า ...

0
ตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะแต่งตั้งตัวช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งได้หรือไม่
0

  ตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะแต่งตั้งตัวช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งได้หรือไม่ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ...

0
การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
0

  การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0