สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
0
นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
0

นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Presentation to Prime Minister the Certificate of Geographical Indication Registration for ...

0
มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)
0

มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ปัจจุบัน (ณ 5 เมษายน 2559) มีการยื่นคำ ขอ GI ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น 133 คำ ขอ เป็นคำ ขอไทย 116 คำ ขอ ...

0
บทบาทกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ไทย
0

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางแนวทางการพัฒนา สินค้า GI ของไทยเป็น 3 ส่วนใน 2 มิติ ซึ่งจะต้องดำ เนิน การไปพร้อมๆ กัน คือ 1) “การขึ้นทะเบียน GI” กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

0
GI คืออะไร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแบบไหน
0

GI คือ อะไร กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นถึงความสำ คัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยตื่นตัวเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ ...

0
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
0

  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0