อนุสิทธิบัตร
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
0

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร สัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้ให้สิทธิ ...

0
การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร
0

การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร หลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุสิทธิบัตรมีอายุหกปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ...

0
การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
0

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 1. ...

0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
0

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด ...

0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
0

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 1. การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 1.2 ...

0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
0

ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของการประดิษฐ์ ที่สามารถขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึง การประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ใหม่ของ ...

0
ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
0

  ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  

0
ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร
0

7. ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร คำขอรับอนุสิทธิบัตร 250 บาท แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ 50 บาท รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา 500 บาท คำขอให้ตรวจสอบ 250 บาท ...

0
การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
0

6. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องมีเอกสารดังนี้  แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก  รายละเอียดการประดิษฐ์  ข้อถือสิทธิ  บทสรุปการประดิษฐ์  ...

0
อายุการให้ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร
0

5. อายุการให้ความคุ้มครอง อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ...

0
เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
0

  4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร  ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวัน ยื่นขอ ...

0
การประดิษฐ์คืออะไร
0

การประดิษฐ์คืออะไร การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0