การคัดค้านเครื่องหมายการค้า
0
การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า
0

  การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำคัดค้านและคำโต้แย้งที่ยื่นต่อนายทะเบียนแล้วเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตาม ...

0
การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า
0

  การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า เอกสารหลักฐานประกอบให้ยื่นพร้อมกับคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง ...

0
การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า
0

  การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า การยื่นคำโต้แย้ง มาตรา 36 ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ให้นายทะเบียน ...

0
การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า
0

  การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า การคัดค้านการจดทะเบียนตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ...

0
เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า
1

  เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยื่นคำคัดค้าน ...

0
การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
0

  การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาตรา 35 เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมี ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0