เครื่องหมายการค้า
0
เครื่องหมายการค้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0

เครื่องหมายการค้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเครื่องหมายการค้า ไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน พระปรมาภิไธย แต่ทรงพระราชทานให้ บริษัท สุวรรณชาด จำ ...

0
วิวัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย
0

วิวัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ในส่วนของการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้า ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยนั้นเป็นสังคมกสิกรรม ...

0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องเครื่องหมายการค้า
0

1. เครื่องหมายการค้า ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็น เครื่องหมาย (signs) ที่อาจได้รับความคุ้มครองเครื่องหมาย การค้าได้ โดยให้รวมถึงเสียง และกำ ...

0
กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่
0

การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา และแข่งขันกันมากขึ้น เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่สำ คัญที่ทำ ให้ผู้บริโภค ...

0
เครื่องหมายการค้าระบบมาดริดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
0

  เครื่องหมายการค้าระบบมาดริดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ ...

0
พิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด คืออะไร
0

  พิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด คืออะไร พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ ...

0
การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า
0

  การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำคัดค้านและคำโต้แย้งที่ยื่นต่อนายทะเบียนแล้วเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตาม ...

0
การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า
0

  การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า เอกสารหลักฐานประกอบให้ยื่นพร้อมกับคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง ...

0
การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า
0

  การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า การยื่นคำโต้แย้ง มาตรา 36 ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ให้นายทะเบียน ...

0
การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า
0

  การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า การคัดค้านการจดทะเบียนตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ...

0
เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า
1

  เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยื่นคำคัดค้าน ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0