ใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
0
การต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน
0

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าในระหว่างที่นำเครื่องหมายการค้านั้นใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นทุนนั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ...

0
สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
0

  สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เป็นธรรมดาของเจ้าหนี้ที่ประสงค์จะได้หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ...

0
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงจะเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายการค้านี้ได้หรือไม่
0

  ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงจะเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายการค้านี้ได้หรือไม่ ...

0
ทำอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันอย่างมั่นคงให้สถาบันการเงิน
0

  ทำอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันอย่างมั่นคงให้สถาบันการเงิน ปัจจุบันนี้ ...

0
การจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสมเข้าสวมสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน
0

ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนระหว่างกรม ทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันการเงิน (ยกเว้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ...

0
มาตรการสำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
0

  มาตรการสำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ...

0
ข้อยกเว้นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน
0

  ข้อยกเว้นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนที่ไม่ต้องให้สถาบันการเงินให้ความยินยอมก็คือ ...

0
หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอย่างไร
0

  หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอย่างไร ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ...

0
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนภายหลังใช้เป็นหลักประกัน
0

  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนภายหลังใช้เป็นหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ...

0
การบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันเครื่องหมายการค้า
0

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ชำระเงินกู้ให้สถาบันการเงินหรือธนาคารครบถ้วนตามสัญญาแล้ว เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการดังนี้ ...

0
การใช้แบรนด์เครื่องหมายการค้าขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
0

  การใช้แบรนด์เครื่องหมายการค้าขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน การใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารต้องเสนอโครงการ และทำแผนธุรกิจ ...

0
การใช้เครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายชุดที่ใช้เป็นหลักประกัน
0

  การใช้เครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายชุดที่ใช้เป็นหลักประกัน เครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน ถ้าเป็นเครื่องหมายชุด ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0